text

Všeobecné podmínky

Přidáno: 08.10.2007 | Přidal: admin

Všeobecné podmínky

používání služeb veřejného internetového portálu www.metoo.czI. Definice pojmů

Portál www.metoo.cz je veřejný internetový portál, který poskytuje fyzickým osobám různé Služby, určené pro osobní potřebu a pro účel, který není přímo ani nepřímo obchodní.

Povinnosti Provozovatele a Uživatelů jsou uvedené v těchto podmínkách anebo vyplývají ze všeobecně závazných právních předpisů.


Provozovatelem Portálu a poskytovatelem Služeb na Portálu je, pokud není výslovně uvedeno jinak, společnost Kabel Plus, s. r. o., Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 611 654, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vložka č. 18317/V (dále jen „Provozovatel“).


Služby jsou služby, poskytované prostřednictvím Portálu, spočívající v zpřístupňování Obsahu Uživateli pro jeho osobní potřebu a pro účel, který není přímo ani nepřímo obchodní.


Uživatelem je fyzická osoba využívající Služby a pro účel, který není přímo ani nepřímo obchodní, pro svoji osobní potřebu, případně právnická osoba, Využívající Službu pro svoji vlastní vnitřní potřebu, která není přímo ani nepřímo obchodní, s bydlištěm anebo která se v době využívání Služby nachází na území České republiky anebo Slovenské republiky, včetně takových osob, které umísťují na Portál svůj Vlastní Obsah. Na Portálu existují dva druhy Uživatelů:


a) Anonymní Uživatelé – používají portál bez jakékoliv registrace. Při pokusu o využití Služeb určených jen registrovaným Uživatelům bude neregistrovaný Uživatel vyzvaný na registraci.


b) Registrovaní Uživatelé – jsou jim zpřístupněny všechny Služby Portálu. Registrovat se může každý Uživatel, který souhlasí s podmínkami registrace (uvedenými přímo při registraci) a vyplní pole označené jako povinné. Při registraci je uživatel povinen uvádět pravdivé údaje a tyto údaje při každé změně aktualizovat. Poskytnutím údajů při registraci Uživatel zároveň poskytuje souhlas s jejich zpracováním ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

II. Právní povaha podmínek a souhlas Uživatele


1. Tyto podmínky jsou právně závaznými podmínkami využívání Služeb poskytovaných prostřednictvím Portálu. Každému Uživateli je důrazně doporučeno, aby si je pozorně přečetl bezprostředně při prvním vstupu na Portál. Návštěvou Portálu a setrváním na něm anebo využíváním Služeb, včetně Služby umožňující Uživatelům umístění Vlastního Obsahu na Portál, Uživatel souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami. Pokud uživatel nesouhlasí s některou částí anebo ustanovením těchto podmínek, musí opustit tento Portál a nevyužívat dále Služby, které jsou prostřednictvím něho poskytované.

Znění těchto podmínek může Provozovatel měnit anebo doplňovat.

Odchylná ustanovení případně uvedená u konkrétního Obsahu umístěném na Portálu mají přednost před zněním těchto podmínek.

Tyto podmínky a pojmy v nich použité se vykládají podle práva Slovenské republiky.

2. Předpokladem využití služby nabízené Provozovatelem na Portálu je to, že mezi ním a Uživatelem dojde prostřednictvím elektronických prostředků k uzavření smlouvy. Obsah této smlouvy je tvořený obsahem těchto podmínek a případně dalšími a/anebo odchylnými ustanoveními,uvedenými u konkrétního Obsahu, v jejichž poskytnutí spočívá Služba Provozovatele. Tato smlouvy je pro území Slovenské republiky nabízená ve slovenském jazyce a pro území České republiky v českém jazyce. U Provozovatele bude uložená v elektronické podobě a Uživateli nebude přístupná. Uživatel je oprávněný od této smlouvy odstoupit jen do okamžiku, než Provozovatel začne Službu poskytovat.

Pokud vztah související s využitím Služby obsahuje mezinárodní prvek, řídí se všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

III. Obsah nacházející se na Portálu


1. Portál obsahuje:

° obsah umísťovaný na Portál Provozovatelem anebo v jeho jménu, za který Provozovatel zodpovídá a ke kterému vykonává práva na základě licenčních anebo jiných smluv (dále jen „Vlastní Obsah Provozovatele“),

° obsah poskytovaný Uživatelem, který tento obsah na vlastní zodpovědnost umísťuje na Portál (dále jen „Vlastní Obsah Uživatele“),

° odkazy (linky) na internetové stránky třetích osob.


Z hlediska oprávnění Uživatele se Obsah umístěný na portálu dělí na :

 • obsah, při kterém je Uživatel oprávněný na streaming Obsahu, streamingem se rozumí dodávka souboru, obsahujícího konkrétní obsah na koncové zařízení Uživatele tak, že tento soubor lze přehrávat současně s jeho přenosem na koncové zařízení, přičemž tento soubor se nikdy neukládá na záznamové médium, včetně, ale nejen , hard disk anebo optický disk s tou výjimkou, že se může kdykoliv ukládat do mezipaměti s cílem ulehčit jeho plynulé přehrání,

 • obsah, při kterém je Uživatel oprávněný na trvalé stáhnutí (download) Obsahu, trvalým stáhnutím se rozumí dodávka souboru, obsahujícího konkrétní Obsah na koncové zařízení Uživatele tak, že tento Uživatel je oprávněný vyhotovit si jeho trvalou kopii (rozmnoženinu) v elektronické formě anebo přenesením na hmotný podklad, toto oprávnění musí být Uživateli dané výslovně, například prostřednictvím políčka „Kup“ (anebo jiného políčka s podobným názvem),

 • Obsah, při kterém je Uživatel oprávněný na dočasné stáhnutí (download) Obsahu, dočasným stáhnutím je dodávka souboru obsahujícího konkrétní Obsah na koncové zařízení Uživatele tak, že na pevném disku koncového zařízení se vytvoří a uloží jeho rozmnoženina která je Uživateli přístupná na přehrávání po dobu, kterou v případě konkrétního Obsahu určí Provozovatel, po uplynutá které je přístup Uživateli znemožněný a i toto oprávnění musí být Uživateli dané výslovně (například prostřednictvím políčka „Stáhni“ anebo jiného políčka s podobným názvem).


Uživatel bere na vědomí, že jednotlivé způsoby použití Obsahu, na které bude Provozovatelem oprávněný a na které mu bude Provozovatelem udělená licence, závisí od obsahu smluv Provozovatele s jednotlivými nositeli práv chráněných autorským zákonem. Uživatel nesmí používat obsah v rozporu s jemu udělenou licencí, ani se o to pokoušet. Aby bylo nepochybné,v případě, že je Provozovatelem v souvislosti s konkrétním obsahem poskytnutá určitá funkce, (například funkce Replay), je Uživatel oprávněný využívat tuto funkci obvyklým způsobem.


2. Provozovatel nemonitoruje, needituje a v žádném směru nezodpovídá za Vlastní Obsah Uživatele. Uživatel umísťuje Vlastní Obsah Uživatele na Portál na vlastní zodpovědnost (tedy osobně a výlučně zodpovídá za to, že je nositelem příslušných práv, resp. osobně a výlučně zodpovídá tehdy, pokud není nositelem příslušných práv) a zůstává nositelem práv k tomuto obsahu. Umístění Vlastního Obsahu Uživatele na Portál se považuje za projev vůle Uživatele zpřístupňovat tento obsah veřejnosti prostřednictvím Portálu. Uživatel umísťuje Vlastní Obsah Uživatele na Portál bez nároku na jakoukoliv odměnu, pokud výslovně není dohodnuto jinak. Uživatel je kdykoliv oprávněný odstranit svůj Vlastní Obsah Uživatele z Portálu. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel bez jakéhokoliv upozornění odstranil anebo zamezil přístup k Vlastnímu Obsahu Uživatele, v případě, když se důvodně domnívá, že tento obsah je protiprávní a když byl Provozovatel na jeho možnou protiprávnost upozorněný nositelem údajně porušovaných práv anebo jeho možnou protiprávnost zjistil jinak. Za protiprávní se považuje hlavně, ale nejenom, obsah, který zřejmě porušuje Práva duševního vlastnictví a obsah, kterého součástí jsou linky na zřejmě protiprávní obsah anebo linky na stránky, které umožňují porušování Práv duševního vlastnictví (například poskytují P2P programy). V případě pochybností se má za to, že obsah je protiprávní. Provozovatel je oprávněný znemožnit další umísťování Vlastního Obsahu Uživateli, kterému byl Vlastní Obsah Uživatele Provozovatelem odstraněný anebo přístup k němu byl zamezený.

3. Uživatel nesmí vykonávat činnosti, které porušují práva vyplývající z duševního vlastnictví (dále jen „Práva duševního vlastnictví“) jakýchkoliv třetích osob, například nepovolené P2P sdílení souborů, jako i činnosti, které umožňují porušování Práv duševního vlastnictví, například provozování P2P programů, (dále jen „Nepovolené užívání“). Uživatel bere na vědomí, že Vlastní Obsah Provozovatele obsahuje autorská díla, předměty práv souvisejících s autorským právem, loga, ochranné známky a jiné předměty chráněné právem duševního vlastnictví, které požívají ochrany podle všeobecně závazných právních předpisů a mezinárodních dohod.

4.Uživatel souhlasí s tím, aby v případě Nepovoleného užívání uplatnil Provozovatel vůči němu tento postup:

a, pokud se Provozovatel dozví o činnosti, o které se důvodně domnívá, že je porušením Práv duševního vlastnictví, pošle Uživateli služeb emailovou zprávu, ve které ho upozorní na protiprávní povahu jeho činnosti, požádá ho o její okamžité ukončení a vysvětlí mu důsledky neukončení,

b, v případě neukončení protiprávní činnosti pošle Provozovatel Uživateli poštou doporučený list, ve kterém ho upozorní na protiprávní povahu jeho činnosti, požádá ho o její okamžité ukončení a vysvětlí mu důsledky neukončení,

c, pokud Uživatel přesto neukončí protiprávní činnost, pošle mu Provozovatel poštou doporučený dopis a zároveň email, ve kterém ho informuje, že jeho uživatelský účet u Provozovatele byl s okamžitou účinností pozastavený, a to až do doby, než bude Provozovateli doručeno prohlášení, ve kterém Uživatel potvrdí, že už neporušuje anebo neumožňuje porušování Práv duševního vlastnictví,

d, pokud Uživatel ani v tomto případě neukončí protiprávní činnost, pošle mu Provozovatel poštou doporučený dopis a zároveň email, ve kterém ho informuje, že jeho uživatelský účet u Provozovatele byl s okamžitou účinností zrušený.

Uplatněním tohoto postupu Provozovatelem nejsou dotknuty prostředky ochrany Práv duševního vlastnictví vyplývající z těchto podmínek a příslušných právních předpisů.

 

5. Portál může obsahovat odkazy (linky) na internetové stránky třetích osob, které nejsou provozovány ani kontrolovány Provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel v žádném směru nezodpovídá za obsah těchto stránek, ani za dodržování těchto předpisů (včetně ustanovení na ochranu osobních údajů) jejich provozovateli. Každému Uživateli je důrazně doporučeno, aby si pozorně přečetl všechny podmínky používání internetových stránek třetích osob bezprostředně po prvém vstupu na ně. Umístění odkazu na Portálu nelze považovat za podporu obsahu internetové stránky třetí osoby anebo jejího provozovatele.


IV. Povinnosti Uživatele


1. Uživatel je povinný:

° přečíst si pozorně tyto všeobecné podmínky a vstupovat na Portál anebo využívat Služby jen v případě souhlasu s těmito podmínkami,

 • používat Portál a Služby pro svoji osobní potřebu, případně vlastní vnitřní potřebu, a na účel, který není přímo ani nepřímo obchodní.

 • zdržet se použití konkrétního Obsahu v rozporu s jemu udělenou licencí, především nesmí konkrétní obsah měnit, rozšiřovat, zpřístupňovat veřejnosti, vypůjčovat a/anebo pronajímat, ani se o to pokoušet,

 • respektovat technické prostředky ochrany práv inkorporovaných v Obsahu (včetně Microsoft Windows Media Digital Rights Management), tyto neobcházet a ani se o to nepokoušet,

 • zachovat datový formát, ve kterém mu je Obsah poskytnutý, s výjimkou, když dochází k oprávněnému přenesení elektronické rozmnoženiny na hmotný podklad při trvalém stáhnutí,

° při registraci uvádět pravdivé údaje, tyto údaje v případě každé změny aktualizovat, a chránit heslo používané při registraci na Portál

 • v případě podezření ze zneužití hesla umožňujícímu registraci na Portálu, vykonat opatření potřebná na zabránění vzniku škody (zvláště změna hesla),

 • neumožnit využívání svého uživatelského jména třetí osobě,

° nepoužívat takové uživatelské jméno, které by mohlo vyvolávat nepravdivý dojem o jeho identitě,

° žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele,

° respektovat osobní práva ostatních Uživatelů, v souladu s tím především nesmí shromažďovat osobní údaje ostatních Uživatelů včetně emailových adres a uživatelských jmen), ani se o to pokoušet,

° dodržovat autorská práva, práva související s autorským právem, jiná práva, vyplývající z duševního vlastnictví, anebo jakákoliv práva třetích osob chráněná zákony, jinými všeobecně závaznými právními předpisy anebo mezinárodními dohodami (včetně autorských práv autorů internetové stránky Provozovatele)

° dodržovat všechna ustanovení těchto podmínek.


2. Uživatel dále:

 • Bere na vědomí, že rozsah oprávnění Uživatele se u jednotlivého Obsahu liší, přičemž oprávněné použití je zabezpečováno kromě jiného i technickými prostředky a zavazuje se respektovat tato omezení (včetně teritoriálního omezení oprávnění použití na území České republiky a Slovenské republiky,

 • Bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněný odepřít poskytnutí služby osobě, která už předtím jakýmkoliv způsobem porušila podmínky udělené licence a/anebo tyto podmínky,

 • Bere na vědomí, že Služby nemusí být dostupné nepřetržitě a to především z důvodů potřebné údržby technického a programového vybavení Provozovatele, případně třetích osob,

 • Bere na vědomí, že data přenášená prostřednictvím internetu mezi ním a Provozovatelem jsou šifrovaná,

 • Bere na vědomí, že Provozovatel nezodpovídá za funkčnost datové sítě,

 • Nesmí používat programové anebo jiné vybavení, které je způsobilé poškodit anebo ohrozit provoz Portálu a/anebo technického vybavení Provozovatele,

 • Souhlasí s ukládáním souboru cookies na svůj počítač.3. Uživatel, který na Portál umísťuje Vlastní Obsah Uživatele, je kromě toho povinný:

° neumísťovat na Portál obsah, který porušuje autorská práva, práva související s autorským právem, jiná práva vyplývající z duševního vlastnictví, anebo jakákoliv práva třetích osob,

° neumísťovat na portál obsah obsahující pornografii, rasistický obsah, urážlivý obsah, který je v rozporu se zákony, jinými všeobecně závaznými právními předpisy anebo mezinárodními dohodami anebo z jiných důvodů Provozovatelem považovaná za nevhodný,

° neumísťovat na Portál obsah, který obsahuje vulgární Obsahem anebo výběrem anebo uspořádáním jazykových prostředků) a všeobecně nepřijatelný jazyk,

° neumísťovat na Portál obsah, který je možné považovat za navádění na trestný čin, přečin anebo přestupek anebo schvalování trestního činu, přečinu anebo přestupku anebo jiného závadného konání,

° neumísťovat na Portál obsah reklamního charakteru, pyramidové hry, spamy apod.,

° neumisťovat na Portál obsah, který obsahuje virus anebo jiný obsah, který může poškodit technické anebo programové vybavení Uživatelů anebo třetích osob,

° Needitovat anebo neodstraňovat žádný jiný Obsah, nacházející se na Portálu, s výjimkou jeho vlastního Obsahu Uživatele, ani se o to pokoušet.


4. Porušení povinnosti uživatele má za následek postup uvedený v části „Obsah nacházející se na Portálu“, body 2 až 4 (včetně odstranění závadného Obsahu). Tím nejsou dotknuty jiné prostředky ochrany vyplývající z těchto podmínek a příslušných právních předpisů.


V. Práva Uživatelů a třetích osob


V případě, že se Uživatel anebo jakákoliv třetí osoba domnívá, že jakýkoliv Obsah, umístěný na Portálu porušuje jeho/její práva anebo všeobecně závazné právní předpisy, svoji odůvodněnou stížnost může adresovat na metoo@metoo.cz


Stížnost obsahuje zejména:

 • konkretizaci obsahu porušujícího práva ( především uvedením URL adresy, na které se tento obsah nachází),

 • obsah porušených práv a jejich právní základ,

 • jméno a kontaktní údaje stěžovatele,

 • vyhlášení, že obsah stížnosti odpovídá skutečnosti.


V případě, že stížnost není dostatečně konkrétní anebo skutkově odůvodněná, jakož i v případě anonymních stížností, snižuje se pravděpodobnost jejího řádného vybavení a zjednání nápravy a zároveň je vyloučena jakákoliv zodpovědnost Provozovatele za škodu anebo jinou újmu.


VI. Zodpovědnost


Provozovatel zodpovídá jen za to, že umístěním jeho Vlastního Obsahu na Portál neporušuje autorská práva a práva související s autorským právem.


Provozovatel však v žádném směru nezodpovídá za Vlastní Obsah Uživatelů a za obsah internetových stránek třetích osob, na které může být uživatel přesměrovaný prostřednictvím odkazů umístěných na Portálu. Uživatel používá celý obsah Portálu na svoji vlastní zodpovědnost.VII. Ochrana osobních údajů


Poskytování osobních údajů je pro Uživatele osobně citlivé a proto je zabezpečení jejich ochrany jedním z prvořadých zájmů Provozovatele. Procesu shromažďování a zpracování osobních údajů se u Provozovatele přikládá vysoká míra zodpovědnosti a péče.


1. Zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů Uživatelem při registraci se považuje za dobrovolný, výslovný a časově neomezený souhlas se zpracováním poskytnutých údajů ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel shromažďuje a získává osobní údaje výlučně na základě přímé telefonické anebo osobní komunikace s Uživatelem anebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetové stránky Uživatele. Osobní údaje Uživatelů se zaznamenávají výlučně počítačovou formou a uchovávají v počítačové databázi Provozovatele.

Uživatel souhlasí se zpracováním takto získaných osobních údajů na účely vedení jeho uživatelského účtu, na účely jeho identifikace a zabezpečení řádného zaplacení v případě zpoplatňovaných služeb, na účely zabezpečení respektování autorských práv, práv souvisejících s autorským právem a jakýchkoliv jiných práv Provozovatele a třetích osob, na účely vytváření individuálních nabídek ze strany Provozovatele a na účely komerční komunikace.

2. Ochrana osobních údajů a jejich poskytování třetím osobám


Přístup k osobním údajům má jen omezený počet zaměstnanců Provozovatele, ze kterých každý je vázaný povinností mlčenlivosti. Osobní údaje Uživatelů Provozovatel poskytuje v nevyhnutelném rozsahu jen smluvním partnerům, vázaným povinností mlčenlivosti a to výlučně za účelem zabezpečení Služeb poskytovaných Provozovatelem.

3. Poučení

Uživatel:

 • není povinný poskytnout jakékoliv údaje o své osobě, bere však na vědomí, že přístup k některým Službám je podmíněný poskytnutím osobních údajů,

 • pokud poskytne jakékoliv osobní údaje, dělá tak úplně dobrovolně,

 • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat,

 • má právo přístupu ke svým osobním údajům,

 • má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření na nápravu, pokud zjistí, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení povinnosti Provozovatele, který tyto údaje zpracovává. V takovém případě má dále právo požadovat, aby Provozovatel hlavně:


 • Se zdržel takového jednání, kterým porušuje své povinnosti,

 • Odstranil takto vzniknutý stav anebo zajistil na svoje náklady omluvu anebo jiné zadostiučinění,

 • Vykonal opravu anebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné.

 • Zablokoval anebo zlikvidoval osobní údaje.


 • má právo na základě písemné žádosti od Provozovatele vyžadovat:


  • Ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému,

  • Ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracování,

  • Ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

  • Opravu jeho nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údjů, které jsou předmětem zpracování

  • Likvidaci jeho osobních údajů , pokud byl splněný účel jejich zpracování

  • Likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

Uživatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů i další práva ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Vytlačit Oblíbené Poslat Facebook Digg it Delicious Vybrali.sme

Související články

Komentáře